Portal Edukacyjny Pro-Skippers
Skrócona instrukcja
Stan na dzień 2017.11.29


1. Internetowy portal edukacyjny Pro-Skippers („Portal”) służy do nauki własnej na odległość
w zakresie w teorii przewidzianej w programie szkolenia kursu.
2. Portal znajduje się pod adresem internetowym: https://edu.pro-skippers.com
3. Dostęp do Portalu przyznawany jest niezwłocznie tym uczestnikom, którzy opłacili zaliczkę lub pełną
opłatę za szkolenie.
4. Portal składa się z kilku kursów. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do jednego lub wielu kursów,
zgodnie z zamówionym zakresem edukacyjnym.
5. Dostęp do Portalu nadawany jest kursantowi drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany
przez niego w zgłoszeniu do kursu.
6. Wiadomość e-mail z dostępem do Portalu przychodzi z automatycznego adresu:
noreply@edu.pro-skippers.com
i zawiera między innymi:
- adres strony do logowania: https://edu.pro-skippers.com/login
- dane do logowania: NAZWA UŻYTKOWNIKA oraz jego tymczasowe HASŁO, które należy zmienić
przy pierwszym logowaniu do Portalu.
7. Każdy z działów tematycznych (przedmiotów) objętych kursem składa się z części teoretycznej (film
szkoleniowy trwający około 30-40 minut) i testu sprawdzającego wiedzę z danego działu. Aby zdać
test należy w ciągu 10 minut poprawnie odpowiedzieć na 8 z 10 zadanych pytań (po 3 odpowiedzi
jednokrotnego wyboru w każdym).
8. W momencie rozpoczęcia nauki w obrębie danego szkolenia, kursant otrzymuje dostęp tylko do
pierwszego działu tematycznego. Dostęp do kolejnych, ustawionych chronologicznie działów,
zostaje nadawany po zaliczaniu testów z działów bezpośrednio je poprzedzających.
9. Jeżeli nie ustalono inaczej, dostęp do Portalu nadawany jest do dnia egzaminu zaplanowanego do
danego szkolenia. Termin tego egzaminu (i wygaśnięcia dostępu do Portalu) podany jest w Umowie
o realizację szkolenia. Organizator dopuszcza (choć nie gwarantuje) możliwość wydłużenia dostępu
do Portalu w przypadku niezdania (lub nieprzystąpienia) do końcowego egzaminu w przewidzianym
w Umowie terminie.
10. Użytkowanie Portalu jest dość intuicyjne. Pomocne są w tym zakresie liczne komentarze.

Owocnej nauki,
Załoga Pro-Skippers
info@pro-skippers.com
+48 22 243 09 00