Zakres wymagań egzaminacyjnych na patent jachtowego sternika morskiego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

I. Wiedza teoretyczna

 1. Jachty żaglowe morskie, w tym:

a/ eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
b/obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych.

 1. Locja, w tym:

a/ oznakowanie nawigacyjne,
b/ morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c/ znaki i skróty stosowane na mapach,
d/ podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e/ przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu.

 1. Nawigacja, w tym:

a/ jachtowe urządzenia nawigacyjne /sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp./,
b/ podstawy nawigacji terestrycznej,
c/ nawigacja zliczeniowa.

 1. Meteorologia, w tym:

a/ podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
b/ radiowe komunikaty meteo rologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych.

 1. Sygnalizacja i łączność, w tym:

a/ sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b/ sygnały ostrzegawcze.

 1. Ratownictwo, w tym:

a/ podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b/ postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c/ przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
d/ udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
e/ „człowiek za burtą” na morzu,
f/ hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g/ sztrandowanie.

 1. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

a/ ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b/ odległości i czasu trwania rejsu,
c/ ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d/ przygotowania załogi i jachtu.

 1. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.II. Umiejętności praktyczne

 1. Manewry pod żaglami w zakresie:

a/ optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b/ prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c/ sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.

 1. Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

a/ kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b/ alarm „człowiek za burtą”.

 1. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.